Kitesurfing at Rye with GoPro

Kitesurfing at Rye with GoPro