Amazing video flying parasurfing kitesurfing at high winds

Amazing video flying parasurfing kitesurfing at high winds